Український
Клуб Панкреатологів

Умови публікації


     

1. Статті публікуються українською і російською, англійською мовами

2. Авторський оригінал складається у двох примірниках (одного - на папері, іншого в електронному вигляді):

- тексту (стаття - до 12 сторінок; огляд, проблемна стаття - до 15 сторінок; коротка інформація - до 5               кордонів);

- таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням електронних копій (див нижче);

- списку цитованої літератури ( загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому 50% з них повинні бути не менше ніж п'ятирічної давності);

- резюме російською, українською та англійською мовами, яке повинно містити назву статті, прізвища та ініціали авторів , тест обсягом, не більше  0,5 сторінки   (Для авторів, що проживають за пределаі України, реферат на українську мову буде переведений в редакції);

- індекс УДК.

3. Структура основного тексту статті повинна відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Так статті, що містять результати експериментальних досліджень, в тому числі дисертаційних, складається з наступних розділів: "Вступ", "Мета роботи", "Матеріали і методи", "Результати та обговорення", "Висновки". Статті повинні включати наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми  на яке спирається виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки цього дослідження в даному напрямку (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України").

4. На 1-ї сторінки тексту поміщають: 1) назву статті; 2) прізвища та ініціали авторів; 3) установа, де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова - від 5 до 10 слів або словосполучень, що розкривають зміст статті. На останній сторінці тесту поміщають: прізвище, ім'я, по-батькові, поштову адреса, номери телефонів (службовий, домашній),   e-mail   автора, з яким може спілкуватися редакція.

5.   У зв'язку з комп'ютерними технологіями підготовки журналу матеріали приймають на дискетах 3,5 дюйма або по   e-mail, набрані в редакторі     Word for Windows (будь-якої версії)   шрифтом типу "Times New Romans"   14   пт, через 1,5 інтервалу, без табуляторів, на сторінці розміром   A4 з полями по 20 мм з усіх боків. У тексті та заголовках не повинно бути слів, набраних великими літерами. Для надійності збереження матеріалу просимо поміщати 2 копії файлів.

Таблиці повинні бути виконані гарнітурою "Times New Romans"   10   пт, без службових символів усередині. Назви препаратів слід писати з малої літери.

6. Електронні копії малюнків приймаються в форматі   TIFF (  не менш   dpi); графіків і схем в форматі   EPS   або   AI.

7. Всі одиниці наводяться в СІ.

8. Список літератури оформляється на окремих сторінках. Джерела цитуються в алфавітному порядку (іноземні джерела окремо). Посилання в тексті зазначаються цифрами в квадратних дужках.

 

9. Контактні дані дивіться на сторінці "Зворотній зв'язок"